Selamat Melayari Blog Ini...dan ...Sampaikanlah Ilmu Walaupun Sebaris Ayat

Carilah ilmu walau di mana jua kita berada dan kemudian sampaikanlah pula kepada orang lain kerana apabila kita mati kelak, tiada apa yang dapat membantu kita, melainkan 3 perkara dan salah satu darinya adalah ilmu yang diperoleh,diguna dan dimanfaatkan pula oleh orang lain...Selamat...

Sunday, 15 May 2011

Soalan EDU 3106

Ini hanyalah contoh soalan dan latihan yang boleh digunakan untuk membuat ulangkaji ya...bukannya soalan target atau pun soalan bocor tau......so boleh cuba...cari jawapannya sendiri...nak kepastian jawapan..boleh hubungi saya...selamat mencuba...BAHAGIAN A
( 20 MARKAH )

Jawab semua soalan.

1.            Apakah konsep budaya dalam sistem pendidikan di sekolah pada masa kini?

(A)         Tanggungjawab guru menerapkan unsur kemanusiaan kepada murid

(B)         Pembangunan sumber manusia melalui kegiatan kurikulum dan kokurikulum

(C)         Penerapan budaya dalam kalangan murid haruslah berbeza mengikut status sekolah yang berkenaan

(D)         Membentuk konsep baru budaya dalam kalangan murid tanpa mengambil kira kebudayaan asal masing-masing


2.            Kelompok masyarakat ini dikelaskan mempunyai hidung yang kurang mancung, berbadan kecil, rambut lurus atau kerinting dan mempunyai mata yang agak kecil.

Berdasarkan ciri-ciri yang dinyatakan di atas, apakah kelompok masyarakat tersebut?

(A)         Negroid

(B)         Austroloid

(C)         Caucasoid

(D)         Mongoloid

3.            Integrasi antara budaya akan berlaku apabila berlakunya pertembungan antara budaya yang berlainan.  Setiap kaum masih mempunyai hak untuk mengamalkan kebudayaan masing-masing walaupun terdapat perbezaan antara budaya.

Berdasarkan kenyataan di atas, apakah proses integrasi budaya tersebut?
(A)         Asimilasi
(B)         Akomodasi
(C)         Pluralisme
(D)         Akulturasi

        Masyarakat memburu dan mengumpul hasil hutan


                               Masyarakat petaniX                               Masyarakat pasca industri
4.

Jadual di atas menunjukkan bentuk perkembangan kehidupan masyarakat.  Masyarakat X merujuk kepada
(A)          feudal
(B)          maritim
(C)          industri
(D)          pertanian


5.         Apakah yang dimaksudkan dengan proses amalgamasi?

(A)            Penyerapan budaya
(B)            Pencantuman dari segi biologi
(C)            Mempertahankan kepelbagaian budaya
(D)            Menyedari nilai dan norma antara satu sama lain 


6.                    Antara berikut yang manakah tindakan yang sesuai diambil oleh  guru dalam menghadapi kepelbagaian sosio budaya di dalam kelas.
(A)            Merumuskan hasil pembelajaran  mengikut kaca mata budaya murid sendiri

(B)            Menggunakan bahasa setempat supaya murid selesa untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran

(C)            Membentuk kumpulan yang sama sosio budaya bagi memudahkan murid berinteraksi secara terbuka di dalam kelas

(D)            Melaksanakan langkah pencegahan bagi menyekat kemungkinan berlaku aktiviti perkauman yang tidak diingini

7.            Pernyataan berikut adalah benar berkaitan implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap perkembangan sekolah di negara ini kecuali

(A)            menubuhkan sekolah wawasan yang sesuai untuk semua kaum

(B)            membenarkan Sekolah Jenis Kebangsaan menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar

(C)            pembentukan kurikulum untuk membentuk bangsa yang bersatu dan saling menerima perbezaan budaya antara kaum

(D)            menjadikan sekolah sebagai ruang untuk pendidik menerapkan kepercayaan dan nilai dalam masyarakat

8.            Antara berikut yang manakah paling tepat menerangkan maksud mobiliti sosial?
(A)            Pergerakan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial kepada lapisan sosial yang lain

(B)            Perubahan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial kepada lapisan sosial yang lain

(C)            Kemasukan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial kepada lapisan sosial yang lain

(D)            Perpindahan  individu atau kelompok dari satu lapisan sosial kepada lapisan sosial yang lain


9.  Text Box: Murid ini sering bertindak liar dan kerap menimbulkan masalah disiplin sekolah seperti memeras ugut, mencuri dan ponteng. 


Merujuk situasi di atas, apakah jenis tingkah laku yang dimaksudkan?
(A)            Hiperaktif
(B)            Tingkah laku antisosial
(C)            Kecelaruan tingkah laku
(D)            Bermasalah fizikal


10.       Antara pernyataan tentang masyarakat indigenous berikut, manakah yang boleh menjadi pemangkin kepada kemajuan proses pendidikan masyarakat ini?
  l           Memiliki kepekaan terhadap alam sekitar
ll          Mempertahankan nilai-nilai budaya tradisional
lll          Pengalaman  dalam kehidupan berkaitan dengan proses pendidikan
lV        Tidak mahu menerima perubahan dalam dunia pendidikan
V         Masyarakat masih belum menerima sebarang perubahan dunia luar
(A)            l dan ll sahaja
(B)         lV  dan V sahaja
(C)         l, ll dan lll sahaja
(D)         lll, lV dan V sahaja

11.     Antara susunan berikut, manakah yang benar menunjukkan lima perkara utama yang dapat membantu tindakan ke arah memupuk hubungan etnik?

(A)            Kefahaman → akomodasi → kesedaran          → saling menghormati

(B)            Akomodasi → kesedaran → kefahaman          → saling menghormati

(C)            Kesedaran  → kefahaman   → akomodasi  →  saling menghormati

(D)            Saling menghormati  →  kesedaran  →  kefahaman →  akomodasi   


12.       Mengapakah kaedah koperatif dikatakan berkesan semasa mengajar murid-murid daripada pelbagai budaya?

(A)         Setiap murid secara individu, berpasangan atau berkumpulan boleh
menampilkan budaya masing-masing

(B)         Menggalakkan murid bertanya dan bersoal jawab serta ingin tahu berkenaan budaya yang berbeza

(C)         Murid daripada pelbagai kebolehan, budaya, jantina dan etnik     bekerjasama untuk mencapai matlamat

(D)         Aktiviti dapat dikawal supaya pembelajaran berlaku secara adil, telus  serta ada pengukuhan yang jelas selepas aktiviti dijalankan

13.      Yang manakah benar menjelaskan kesan hasil perhubungan antara kelompok etnik?
(A)       Memberi impak kepada sektor  perindustrian dan perdagangan
(B)       Mengagihkan kekayaan secara saksama dan adil kepada semua masyarakat
(C)      Melaksanakan konsep 1Malaysia seperti yang diilhamkan dalam wawasan 2020
(D)      Pembangunan ekonomi dan kestabilan politik  yang seimbang supaya tidak timbul konflik dalam masyarakat

Guru memainkan pelbagai peranan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
14.     


Pilih  ciri-ciri seorang pengurus pengajaran dan pembelajaran yang cekap dan berkesan.
I           Prihatin dan peka terhadap situasi sekeliling
II          Sistematik dalam merancang dan menilai
III         Cekap dalam melaksanakan urusan rekod
IV        Bijak mengurus masa
V         Melayan karenah murid
(A)       I, II  dan III sahaja
(B)       I ,II dan IV sahaja
(C)      I, III dan IV sahaja
(D)      I,III, dan V sahaja


15.       Pernyataan manakah yang paling tepat menunjukkan keperluan guru    terhadap kemahiran pedagogi yang berkesan semasa mengajar kelas bercantum?
(A)         Murid daripada pelbagai kebolehan telah dikelompokkan dalam kumpulan yang dibina

(B)       Kaedah kumpulan membolehkan murid terlibat secara aktif dan dapat memenuhi keperluan mereka yang mempunyai pelbagai kebolehan

(C)       Ketidaksesuaian menggunakan pendekatan pedagogi akan menjejaskan minat murid untuk meneruskan proses pembelajaran

(D)       Menyediakan bahan bantu mengajar yang sama untuk semua murid dalam kelas berkenaan

16        Dari aspek sosiolinguistik, penyataan manakah menunjukkan kelebihan yang dimiliki oleh guru boleh berinteraksi dengan pelbagai bahasa?
I           Dapat menerangkan nilai kerjasama antara budaya
II          Penjelasan yang diberikan dapat diterima dan difahami oleh murid
III          Boleh membantu murid berinteraksi dan berkomunikasi dalam pembelajaran
IV        Kemahiran bahasa merupakan alat perhubungan dan perantaraan sesuatu budaya
V         Masyarakat Malaysia telah menerima bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris sebagai alat komunikasi dalam pelbagai situasi

(A)         I, II, dan III sahaja

(B)         II, III, dan IV sahaja

(C)        I, II, IV, dan V sahaja

(D)        I, III, IV, dan V sahaja

17.       Antara berikut, manakah bukan merupakan syarat komunikasi lisan yang berkesan antara guru dengan murid?
            (A)      Guru mengambil berat idea yang dikemukakan oleh murid
            (B)      Guru menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh murid
(C)       Pendengar harus bersikap terbuka ketika mendengar maklumat yang disampaikan
(D)       Guru sentiasa menyampaikan maklumat dengan nada suara yang tinggi
Text Box: Pencemaran alam sekitar antara lain telah menyebabkan penurunan taraf kesihatan dan keselamatan penduduk , penipisan ozon, penghapusan hidupan akuatik serta kepupusan flora dan fauna.
18.     
Berdasarkan petikan di atas, apakah laras bahasa yang digunakan?

            (A)       biasa
            (B)       sains
            (C)      rencana
            (D)      akademik


19.       Skim Bantuan Galakan Pendidikan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) disediakan bagi membantu murid Orang Asli di peringkat sekolah rendah dan menengah.

            Antara berikut, manakah bantuan yang telah dilaksanakan?
I.              Kokurikulum
II.             Yuran tuisyen
III.            Pembelian basikal
IV.          Pakaian seragam sekolah
V.           Buku tulis, buku kerja dan alat tulis
(A)         I, II dan III sahaja
(B)         I, IV dan V sahaja
(C)         I, II, III dan V sahaja
(D)         II, III, IV dan V sahaja

20.       Apakah program intervensi vokasional murid yang berada di sekolah pedalaman?

(A)         asrama
(B)         bengkel
(C)         bilik sains
(D)         sekolah vokasional
BAHAGIAN B
(40 markah)
Jawab semua soalan.
1.            Budaya menjadi sumber identifikasi kekitaan dalam kepelbagaian kelompok manusia.
(a) Jelaskan dua pola budaya tersebut. (4 markah)

(b)     Kelompok yang wujud di dalam masyarakat adalah kesan saling pergantungan sesama insan.Bincangkan tiga sebab individu saling bergantung dan bergabung dalam kelompok. (6 markah)

2.            Dalam konteks keperluan hidup bersama, masyarakat  bermaksud manusia yang hidup secara berkumpulan dan mengamalkan satu budaya yang sama.

(a)     Nyatakan empat ciri utama masyarakat.                                                                               (4 markah)

(b)    Cerakinkan tiga proses perubahan bahasa berserta contoh yang sering yang sering berlaku dalam masyarakat.    (6 markah)
3.            Murid Berkeperluan Khas merupakan kanak-kanak istimewa, atau luar biasa dari segi intelek, jasmani, rohani dan emosi.

(a)    Berikan empat kategori kanak-kanak istimewa yang memerlukan Program Pendidikan Khas.(4 markah)

(b)          Cerakinkan tiga faktor yang menyebabkan wujudnya ketaksamaan peluang pendidikan di Malaysia. ( 6 markah)
4.            Kementerian Pelajaran Malaysia telah membangunkan kemudahan infrastruktur pendidikan untuk masyarakat luar bandar.

(a)          Nyatakan empat keperluan asas yang telah disediakan di kawasan pedalaman.
                                                                                                        (4 markah)

 (b)  Antara Objektif Pelan Tindakan Pembangunan masyarakat Orang Asli adalah untuk    menyediakan program dan aktiviti khusus yang berkaitan dengan keperluan mereka.


Berikan tiga penilaian anda terhadap perubahan pendidikan dalam kalangan masyarakat    Orang Asli di pinggir bandar.( 6 markah )

BAHAGIAN C
(40 markah)

Jawab mana-mana dua soalan sahaja.

1.    Kurikulum tersirat  berperanan untuk memainkan peranan membentuk bangsa yang bersatu  dan  saling menerima perbezaan  budaya antara kaum.  Pelaksanaan  kurikulum tersebut telah menunjukkan  kesan mesra  budaya  dalam  kalangan  murid.

(a ) Tunjukkan lima  cara  bagaimana kurikulum tersirat boleh menyatukan murid      pelbagai kaum. (10 markah)                                                             
( b)      Buat analisis terhadap  lima ciri  kurikulum tersirat   yang  terdapat dalam pendidikan masa kini. (10 markah)


2.         Pengurusan  bilik  darjah yang mesra  budaya   akan menjadikan  suasana pembelajaran   lebih kondusif. Suasana tersebut akan  menggalakkan  interaksi  dan integrasi  dalam kalangan  murid.  

( a )  Cadangkan  lima  cara  guru   menguruskan  persekitaran fizikal   bilik  darjah  untuk  menggalakkan  suasana mesra budaya.(10  markah)

( b ) Bincangkan  lima  strategi pengajaran  guru yang releven  budaya untuk menggalakkan murid  berinteraksi antara pelbagai kaum.                                                                                                                 
                                                                                              (10  markah)


3.    Komunikasi  yang  berkesan dalam kelas akan memotivasikan  murid belajar,  merangsang  minat,  memenuhi keperluan dan keyakinan diri murid.    

( a )     Berdasarkan  Model  Simetri  Newcomb, jelaskan cara guru  boleh  melaksanakan komunikasi  yang berkesan  dalam bilik darjah.  (10 markah)      

( b )     Bincangkan  lima   masalah  komunikasi  yang biasa  berlaku dalam bilik darjah serta  cara-cara mengatasinya.                                                                                                              (10 markah) 61 comments:

 1. salam tuan..terima kasih atas perkongsian maklumat..harap dapat emelkan jawapan pada saya..skery69@yahoo.com

  ReplyDelete
 2. wah.. sy nak uji la kefahamn ney.. boleh x emel kat sy jwpn'y nnt ^^.. renelleesa@yahoo.com

  ReplyDelete
 3. salam..boleh bg jwpn kt sy juga..tq..
  jue13.starz@gmail.com

  ReplyDelete
 4. salam...terima kasih....sgt membantu....
  boleh emailkan jwapan pada sy...
  capricorng@rocketmail.com

  ReplyDelete
 5. Aslmkm. Boleh emailkan jawapan kpd sy juga untuk sy semak adakah jawapan yg saya buat betul2 tepat atau tidak. naiem_08@yahoo.com
  Terima kasih tuan.

  ReplyDelete
 6. boleh emelkan jawapan sbg rujukan ta???
  coffeashop88@gmail.com

  ReplyDelete
 7. mohon untuk minta jawapan juga..hihi...
  siewha88@yahoo.com... tq so much...

  ReplyDelete
 8. thanks tuan.. minta email jawpan ke calmacrews@yahoo.com

  ReplyDelete
 9. terima kasih. minta emel jawapan ke wanrose_1504@yahoo.com. terima kasih sekali lagi. :)

  ReplyDelete
 10. assalamualaikum...nk jwpn boley?? emel sy... reyma_isy@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 11. syukran..nak semak..minta tuan emelkan jawapan..
  fea_exora8690@yahoo.com
  terima kasih=)

  ReplyDelete
 12. emelkan jawapan kat emel sy.. sitinurain11@yahoo.com

  ReplyDelete
 13. salam tuan..mohon jasa baik tuan untuk emelkan jawapan kat sy..blastOFF_ienn@yahoo.com..segala budi dan jasa baik tuan sy dahulukan dengan ucapan terima kasih..

  ReplyDelete
 14. boleh emelkan jawapan.. syukran.. pinkylittoz111@yahoo.com

  ReplyDelete
 15. salam tuan..bolehkah tuan emelkan saya jwpn sbg rujukan (natalie2417@hotmail.com)...terima kasih, tuan. :)

  ReplyDelete
 16. salam tuan, boleh email saya jawapan? ribuan terima kasih jj_aiteng@hotmail.com

  ReplyDelete
 17. slm..boleh emailkan jwpn kpd sy x ? sy nk check jwpn sy utk soalan2 ni..

  terima kasih.

  fizah_23143@yahoo.com

  ReplyDelete
 18. Asslamualaikum,Cikgu,Terima kasih,Blog yg sangat membantu.Boleh Tolong emel jawapan ke saya marinaeusoff@gmail.com.Wassalam.

  ReplyDelete
 19. slm tuan..boleh email jawapan ke rosesgreen@ymail.com....tqvm..

  ReplyDelete
 20. salam tuan, emailkan jwapn pd saya juge utk rujukan..faiza_amad80@yahoo.com...tq so much.

  ReplyDelete
 21. Salam cikgu...terima kasih atas contoh soalan ini...boleh tak cikgu emailkan jawapannya pada saya seberapa segera sebab tak lama lagi dah nak exam edu... noran_kl76@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 22. salam cikgu.... contoh soalan yang menarik. bleh tolong emelkan jawapannya utk saya..nak buat rujukan..tq.........shahida_2208@yahoo.com

  ReplyDelete
 23. boleh dapatkan jawapan? terima kasih.
  ekowanjun@yahoo.com

  ReplyDelete
 24. Assalamualaikum cikgu...boleh tolong emelkan jawapan untuk rujukan..tq...normah.ramli@yahoo.com

  ReplyDelete
 25. terima kasih cikgu.boleh tak email jawapan ke hanita_kumaran@yahoo.com

  ReplyDelete
 26. TQ atas perkongsian soalan..boleh x nk mintx tolong emelkan jwpn sbg rujukan soalan ini? .. far.mine@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 27. salam..
  boleh tak encik emelkan jawapan soalan ni ke sueada90@yahoo.com..
  makaseh..

  ReplyDelete
 28. Salam...boleh tak encik emailkan jawapan kepada asmaa_mamat@yahoo.com.my...
  terima kasih...=)

  ReplyDelete
 29. salam tuan...boleh emel jawapan ke jelia1976@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 30. Assalamualaikum.. harap dpt emel jawapan kpd sy di cikaifa@yahoo.com

  sangat@membantu sy mengulangkaji

  ReplyDelete
 31. trima kasih kongsi soalan :)

  ReplyDelete
 32. salam..boleh emelkan jawapan kepada saya puteriain251@yahoo.com utk dibuat sebagai rujukan

  ReplyDelete
 33. salam, terima kasih atas perkongsian..saya perlukan jawpaan yg tepat..mohon emelkan jawapan pd roszaliamohammad@gmail.com

  ReplyDelete
 34. salam dan terima kasih atas perkongsian ilmu.. saya telah lakukan ulangkaji dan saya mohon perkongsian skema jawapan dari pihak tuan sebagai rujukan dan kepastian. mohon emelkan jawapan ke washe91@gmail.com. terima ksih sekali lagi :)

  ReplyDelete
 35. salam.. terima kasih atas perkongsian.. mohon jasa baik tuan untuk emailkan jawapan kepada hudaaziz09@gmail.com sebagai rujukan... =)

  ReplyDelete
 36. salam, terima kasih atas perkongsian..saya perlukan jawpaan yg tepat..mohon emelkan jawapan pd afannie_gurlz@yahoo.com

  ReplyDelete
 37. hai..terima kasih utk perkongsian..boleh tak tolong send jawapan ke email saya..sebagai rujukan dan penilaian kendiri.. tq.. lydiachinda@gmail.com

  ReplyDelete
 38. salam...sngt membantu..terima kasih sgt2.boleh emelkan jwpn dan cth soalan lengkap pada bella.locen@gmail.com..syukran :)

  ReplyDelete
 39. salam cikgu,,syukran atas soalan..sangat membantu,,mohon emailkan jwpn kpd syammimnurul@yahoo.com..syukran...

  ReplyDelete
 40. salam..terima kasih atas soalan..boleh email jwpn kt sya?? solahhhsolahhh@gmail.com ..TQ

  ReplyDelete
 41. terima kasih...

  ReplyDelete
 42. email jwpn naz_ree91@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 43. assalamualaikum cikgu,, harap dapat emailkan jawapan kpd nadasyazwani@gmail.com

  ReplyDelete
 44. assalamualaikum cikgu, harap dapat emailkan jawapan kpd deluxe786@gmail.com
  terima kasih.

  ReplyDelete
 45. assalamualaikum... mohon emelkan jawapan bagi semua soalan kepada saya.. terima kasih cikgu.. miramyza@yahoo.com

  ReplyDelete
 46. salam..
  cikgu blh emailkn jwpn..tq
  aqua_zeyra@yahoo.com

  ReplyDelete
 47. terima kasih buat perkongsian ini. indah lagi jika perkongsian jawapannya. crisyanti_kuling@yahoo.com.au

  ReplyDelete
 48. assalamualaikum cikgu..boleh emelkan jawapan? terima kasih.. nur_5060@yahoo.com

  ReplyDelete
 49. asalamualaikum...trima kasih dengan pengkongsian ini..boleh email jaw...tq..cghayati@yahoo.com

  ReplyDelete
 50. Trima ksih atas prkngsian........bleh emailkan jwpan...tq.. norhafiz502@gmail.com

  ReplyDelete
 51. http://www.rm20segera.com/?r=nazifanisa

  ReplyDelete
 52. salam, blh tlg emelkan jawapan? terima kasih atas perkongsiaan

  anak.abi.ullala@gmail.com

  ReplyDelete
 53. cikgu, bolehkah saya dapat jawapan bagi soalan-soalan di atas? yyuin_92@hotmail.com
  Terima Kasih ^_^

  ReplyDelete
 54. salam,,emailkan kepada saya juga. shernasufina@gmail.com terima kasih.

  ReplyDelete
 55. tq 4 da sharing sir.. :) Can sir email the answers to me joshuayunira@yahoo.com..
  tq in advance...

  ReplyDelete
 56. thx for sharing..can sir email answer to me?alice5789@gmial.com

  ReplyDelete
 57. terima kasih atas perkongsian....bolehkah encik emel jawapan kepada saya?
  lisa.wong92@hotmail.com

  ReplyDelete
 58. TQ SIR..tolong email jawapan kepada saya,,, sugiviya@gmail.com


  ReplyDelete
 59. terima kasih atas perkongsian....bolehkah encik emel jawapan kepada saya?
  athirah2811@gmail.com

  ReplyDelete
 60. terima kasih atas perkongsian encik. bolehkah encik emel jawapan kepada saya?
  seow95@hotmail.com

  ReplyDelete