Selamat Melayari Blog Ini...dan ...Sampaikanlah Ilmu Walaupun Sebaris Ayat

Carilah ilmu walau di mana jua kita berada dan kemudian sampaikanlah pula kepada orang lain kerana apabila kita mati kelak, tiada apa yang dapat membantu kita, melainkan 3 perkara dan salah satu darinya adalah ilmu yang diperoleh,diguna dan dimanfaatkan pula oleh orang lain...Selamat...

Wednesday, 18 May 2011

Murid dan Alam Belajar : Bab 1 : Alam Belajar

Alam Belajar
1)    Kandungan;
         Konsep alam belajar
         Pengalaman belajar kanak-kanak
         Peranan dan kepentingan main(play) dalam   proses pembelajaran kanak-kanak
         Ciri-ciri dan jenis main

2)    Konsep Alam Belajar secara umum;
  alam sekeliling yang boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang individu.
  persekitaran yang membolehkan pembelajaran berlaku.
  seharusnya mempamerkan perkembangan dan kesesuaian pengalaman (experiential compatibility) dengan keperluan unik kanak-kanak. 
  meliputi aspek psikososial, fizikal dan komuniti pembelajaran kanak-kanak

3)    Ciri-ciri Alam Belajar;

  menggalakkan penglibatan aktif
  memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melihat, mendengar, merasa, menghidu menyentuh dll
  Keperluan individu (individualized); pengajaran berdasarkan perbezaan individu, aras perkembangan, gaya pembelajaran, latar belakang keluarga, minat kanak-kanak dll.
  Pemusatan kanak-kanak; memberi fokus kepada perkembangan keseluruhan kanak-kanak, menyokong pertumbuhan kognitif, sosial, emosi dan fizikal dll.
  Kesimpulannya: Alam belajar seharusnya memberi pengalaman langsung kepada kanak-kanak.

4)    Pembelajaran;
  Prinsip-prinsip
Ø  Pertalian
Ø  Pengulangan
Ø  Kesediaan
Ø  Penyertaan
Ø  Peniruan
Ø  Minat
Ø  Peneguhan
Ø  Kaedah pembelajaran
Ø  refleksi
  Jenis-jenis;
  Pembelajaran formal
  Pembelajaran non-formal
  Berterusan
  Lanjutan
  Dewasa
  berulang
Kesimpulannya,guru harus;
  memainkan peranan sebagai fasilitator
  menyediakan alam belajar yang positif dan kondusif kepada kanak-kanak
  menunjukkan minat ingin tahu dan gembira untuk belajar
  menjadi pelopor untuk belajar bersama dengan kanak-kanak dan menganggap pembelajaran adalah tanggungjawab bersama.

5)    Faktor Mempengaruhi Pembelajaran;
  Kesediaan
  Kognitif
  Afektif
  Psikomotor

  Motivasi
  Rangsangan luaran
  Rangsangan dalaman
  Kesediaan
  Psikomotor

  Pengamatan
  Taksiran terhadap maklumat yg diterima
  Tanggapan
  Proses pembentukan konsep
  Ingatan dan lupaan
  Jangkamasa penerimaan
  Gangguan
  Pemindahan
  Proses yang berlaku

6)    Konsep Alam Belajar
  Konteks belajar
  Psikososial  (keselamatan,
  kesihatan,    kebersihan,
  perapatan,
  kemesraan)

  Fizikal bilik darjah
  Bahan-bahan bantu
  Persekitaran

  Komuniti Pembelajaran;
  -Mikrosistem
  -Mesosistem
  -Eksosistem
    -Makrosistem
  -kronosistem


  Satu konsep yang menerangkan suatu situasi pembelajaran di mana sekumpulan manusia berkumpul, berjumpa dengan tujuan spesifik dan keperluan pembelajaran yang unik, berkongsi sumber dan kemahiran.
   Cth: peer community learning

7)    Ciri-ciri komuniti pembelajaran;
         perkembangan personal (personal development)
         interaksi komuniti(community interaction)
         Kemudahan(Facilitation)
         saling bergantungan rasmi (formal interdependence)
         perkongsian kuasa
          (power sharing)
         pengurusan batasan
          (boundary management)

8)    Komuniti Pembelajaran;
         Sistem Mikro
         tumpukan sebahagian besar masanya bersama keluarga,rakan sebaya
         disekolah,taman dan kampung
         Sistem Meso
         Hubungan antara sistem mikro
         Hubungkait antara pengalaman
         Contoh:
         Pengalaman bersama keluarga,rakan sebaya
         Sistem Ekso
         Pengalaman dlm sesuatu setting(tdk aktif) mempengaruhi pengalaman pelajar dan guru dlm konteks langsung
         Tindakan yang boleh mempengaruhi perkembangan pelajar
         Sistem Makro
         Budaya yang lebih luas
         Nilai dan adat resam masyarakat
         Tanggungjawab yang digalas bersama walaupun berbeza jantina
         Sistem Krono
         Sosio-sejarah perkembangan seseorang pelajar
         Pembentukan sosial yang pernah dilalui pelajar
         Contoh:dibesarkan dalam taman asuhan kanak-kanak,didedahkan kepada teknologi komputer

9)    Pengalaman Belajar kanak-kanak
a.    Kanak-kanak biasanya belajar melalui pengalaman.
b.    Dunn dan Dunn(1982),pembelajaran dipengaruhi 5 rangsangan.
                                          i.    Rangsangan persekitaran
                                        ii.    Rangsangan emosi
                                       iii.    Rangsangan sosial
                                       iv.    Rangsangan fisiologi
                                        v.    Rangsangan psikologi

10) Rangsangan Mengikut Dunn & Dunn;
Persekitaran
a.    Cahaya
b.    Bunyi
c.    Suhu
d.    Reka bentuk tempat belajar

Fisiologi
e.    Persepsi
f.     Pemakanan
g.    Masa belajar
h.    Mobiliti/pergerakan

Sosial
i.      Perseorangan
j.      Berpasangan
k.    Rakan sebaya
l.      Berkumpulan
m.   Berpasukan
n.    Orang dewasa

Emosi
o.    Motivasi
p.    Keazaman
q.    Sikap tanggungjawab
r.     struktur

Psikologi
s.    Analitik/global
t.      Gerak hati
u.    Refleksi
v.    Pemprosesan otak kiri/kanan

11)Pengalaman Belajar Kanak-kanak;
         PENGLIBATAN YANG AKTIF
         Eksplorasi & Penemuan dengan menggunakan pancaindera.
         Beri peluang kanak2 merasa, melihat, mendengar, menghayati, bau dan pegang.
         BELAJAR KENDIRI
         Perbezaan kanak2 dapat dilihat drp tahap perkembangan, gaya belajar, latar belakang, dan minat.
         BERPUSATKAN KANAK-KANAK
         Fokus kepada perkembangan keseluruhan K2, sokongan konigtif, sosial, afektif dan pertumbuhan fizikal.

12) Peranan Guru;
  Pastikan keperluan asas dipenuhi
  Wujudkan suasana kelas yang kondusif
  Bersifat penyayang
  Pupuk nilai penghargaan kendiri
  Rancang aktiviti pengajaranpupuk nilai motivasi diri
  Pengalaman langsung(first hand experience) lbh bermakna dan mudah difahami
  Pembelajaran Eksperimental: Guru sebagai Fasilitator
  Menyediakan persekitaran belajar yang kondusif
  Wujudkan pembelajaran yang ceria & seronok. Guru menjadi ‘Model Curiosity’.
  Guru menjadi peneroka, belajar bersama-sama kanak-kanak.
  memberi maklum balas kepada kanak-kanak dengan tepat dan deskriptif tetapi bukan buat penilaian.
  bimbing kanak-kanak agar bertanggungjawab terhadap pembelajaran. Ini memotivasikan mereka.
  beri keyakinan kepada kanak-kanak untuk terus mencuba tanpa takut gagal.
  laksanakan alam belajar eksperimental agar kanak-kanak rasa bebas untuk eksplorasi dan menyiasat.
  perlu memantau alam belajar semasa kanak-kanak bermain sendiri, bermain bersama rakan sebaya atau dalam dunia imajeri mereka.
  boleh buat provokasi atau memberi alternatif
  teknik penyelesaian masalah untuk mengembangkan kemahiran berfikir mereka

13) Trostle dan Yawkey (1998):  7 strategi untuk meningkatkan kreativiti kanak-kanak dalam pembelajaran;
         7 S
         SENTUHAN  FIZIKAL
         BERMAIN
         EKSPLORASI
         ARAHAN LISAN
         DESKRIPTIF
         MODIFIKASI OBJEK
         MENAMBAH OBJEK

14) Pembelajaran Eksperimental Kanak-kanak
    • mempertingkatkan perkembangan kanak-kanak & mengaktifkan pengalaman belajar.
·      bahan rangsangan pembelajaran meningkatkan kreativiti dan kanak-kanak belajar secara natural.
·      kanak-kanak yang mengalami pengalaman belajar akan lebih kreatif. Mereka cenderung untuk eksplorasi  dengan objek sekeliling.
·      Kanak-kanak berani mencuba idea baru dan mudah melahirkan idea.
·      Tanggungjawab guru adalah mengendalikan eksplorasi alam belajar secara lebih menarik, menyeronokkan, dan memberi banyak manfaat. Jangan menyekat kreativiti kanak-kanak.

15) Maxim (1985), alam belajar yang memberangsangkan kanak-kanak;
         Masa yang sesuai diberikan menyebabkan kanak-kanak menglibatkan diri dalam aktiviti sepenuhnya.
         Persekitaran yang terbuka (bebas) menggalakkan kanak-kanak melahirkan emosi.
         Kanak-kanak digalakkan berkongsi idea dan merangsang pemikiran antara satu sama lain.
         Pembelajaran ceria dan seronok. Tiada stress dan kebimbangan.

16) JENIS-JENIS PENDEKATAN BELAJAR SAMBIL BERMAIN ;
MAIN  BEBAS
         Kanak-kanak bebas memilih aktiviti.
          
         Guru hanya memastikan aktiviti itu membawa faedah.
         Guru menyediakan beberapa set objek untuk  kanakkanak bermain.
         Mereka akan mengkelaskan objek-objek tersebut mengikut saiz, warna dsb.

                        MAIN BERPANDU
         Guru menyediakan beberapa set objek untuk  kanakkanak bermain.
         Mereka akan mengkelaskan objek-objek tersebut mengikut saiz, warna dsb.

         MAIN  BERARAH
         Guru akan mengarahkan kanak-kanak menyelesai-kan sesuatu tugasan .
         Contoh: Menyanyi, bermain Shahibah dsb.

MAIN DRAMATIS
         Permainan ini melibatkan kanak-kanak memainkan watak-watak tertentu.

MAIN  LUAR
         Permainan ini dikendalikan di luar kelas.
         Contoh: Titi pengimbang, buaian, alat permainan air dsb.

17) Kepentingan Bermain;
         mendatangkan keseronokan dan hiburan
         merangsang kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui cara yang aktif dalam situasi tidak formal.
         membantu perkembangan fizikal, sosio-emosi, dan mental.
         keseronokan bermain mempercepatkan pembelajaran.
         membenarkan perkembangan individu mengikut kemajuan kanak-kanak.
         Kanak-kanak yang lemah dapat bantuan drp rakan sebaya tanpa rasa terdesak.
         Kanak-kanak akan mengalami proses asimilasi dan akomodasi.
         Dapat meningkatkan perkembangan mental mereka.
         penilaian ke atas prestasi dapat dijalankan dalam keadaan tidak mengancam.
         dapat mempelajari peranan individu dewasa melalui permainan.
         senang digunakan dan disesuaikan dengan keadaan.
         membenarkan kanak-kanak menggunakan tenaga yang berlebihan
         memperolehi kemahiran motor halus iaitu koordinasi mata-tangan.
         mengembangkan kemahiran berkomunikasi.
         meningkatkan kemahiran mengingat, mengira dan memperluaskan perbendaharaan kata.
         Mengembangkan daya fantasi, menyuburkan imaginasi dan memupuk minat murid.
         menghilangkan rasa kekecewaan dan kegelisahan.
         perkembangan koordinasi motor kasar, melibatkan  aktiviti memanjat, berlari, berguling, menyepak dsb.
         memupuk daya kepimpinan kanak-kanak.
         membantu kanak-kanak mengkategorikan objek seperti membezakan saiz, warna, bentuk, berat dll.

18) BERMAIN DENGAN OBJEK (Piaget & Inhelder, 1969)…
PERMAINAN FUNGSI (PRACTICE PLAY/ FUNCTIONAL PLAY)
         meneroka seberapa banyak kegunaan peralatan permainan.
         Contoh: Kanak-kanak bermain domino;mengumpul serta menyusun dan akhirnya mendirikan sesuatu.

PERMAINAN SIMBOLIK
         Selepas bermain domino, kanak-kanak boleh menggunakannya secara simbolik.
         Mereka boleh menggunakan domino untuk mewakili sesuatu.
         Dengan domino mereka boleh membuat kepungan dan mengandaikan domino adalah sekawan lembu di dalam kandang.

 PERMAINAN DENGAN PERATURAN
         Kanak-kanak boleh bermain mengikut peraturan yang mereka buat sendiri atau peraturan yang sedia ada dalam permainan tersebut.

PERMAINAN PEMBINAAN
         Permainan ini berbentuk simbolik tetapi ke arah penyesuaian peraturan sebenar.
         Contohnya: Permainan penyelesaian masalah, pembinaan mekanikal dan kecerdasan mencipta.

19) Sosiodrama ( Smilansky, 1971)…
         Kanak-kanak melakonkan watak yang diberi.
         Penting untuk perkembangan kreativiti, peningkatan intelektual dan kemahiran sosial
         Kebolehan untuk mengambil alih peranan orang lain dan mengubah perspektif adalah kemahiran asas untuk pembelajaran akademik.
         Kawasan permainan dilengkapkan dengan ‘prop’.

20) Kaedah Sosiodrama;
         Meniru Peranan
         Kanak-kanak diberikan sesuatu peranan dan mempamerkan tingkah laku atau pertuturan seperti orang asalnya.

         Pengganti Objek
         Pergerakan atau deklarasi verbal adalah pengganti kepada objek sebenar.

         Pengganti Berkaitan Tindakan dan Situasi
         Penerangan adalah pengganti untuk tindakan dan situasi.

         Berterusan
         Kanak-kanak meneruskan dalam episod permainan sekurang-kurangnya untuk beberapa minit

         Interaksi
         Terdapat sekurang-kurangnya 2 orang pemain dalam ruang rangka episod permainan.

         Komunikasi verbal
         Terdapat interaksi verbal berhubung dengan episod permainan/ peranan

21) Peranan Kanak-kanak…
Bermain Adalah Personaliti Bermotivasi
         Kanak-kanak akan bersungguh-sungguh melakukan aktiviti  dalam bermain.
         Contoh: Isi pasir dalam kereta sorong dan memasukkannya ke dalam kotak.
         Bermain adalah pilihan sendiri, mereka akan menentukan matlamat aktiviti.
         Orang dewasa akan mengawal matlamat dan jangka masa aktiviti.
          
Bermain Adalah Aktif
         Kanak-kanak dikatakan bermain apabila mereka mengambil bahagian dalam permainan tersebut.
         Bermain melibatkan proses berfikir, mengorganisasi, merancang dan berinteraksi dengan persekitaran.
         Bermain Biasanya Bukan Realiti
         Semasa bermain,kanak-kanak menangguhkan realiti.
         Masa, ‘setting’ dan karektor yang terlibat dalam permainan boleh dirundingkan pada masa itu juga dan tidak terikat kepada realiti.
         Contoh: Mereka berlagak menjadi makhluk asing.

Bermain Tiada Matlamat Ekstrinsik
         Bukan Bermain:
         Dalam permainan, proses atau makna adalah lebih penting bukannya keputusan akhir.
         Hasil permainan itu tidak sepenting penglibatan dalam permainan.

Bermain Tidak Mempunyai Peratruran Ekstrinsik
         Sesuatu aktiviti dianggap bermain, jika pemain-pemain berupaya mengubah peraturan aktiviti seperti yang dikehendaki.
         Kanak-kanak yang bermain dengan blok boleh menentukan ruang antara bangunan tetapi peraturan ini boleh dirunding dengan pemain-pemain lain.

Pemain Memberi Makna Kepada Pemainan
         Kanak-kanak meneroka atau menggunakan bahan yang ditentukan oleh orang lain tetapi apabila diberi peluang bermain, mereka mempunyai interpretasi sendiri terhadap bahan-bahan tersebut.
         Contoh:
         menggunakan 10 blok sebagai tapak untuk model bangunan jika diarahkan oleh orang dewasa. Jika diberi kebebasan, mereka mungkin menggunakan blok-blok untuk membina rumah.

22) Peranan Guru;
         Pemerhati
         Penterjemah
         Model
         Penilai
         Perancang permainan
         Elaborator

No comments:

Post a Comment