Selamat Melayari Blog Ini...dan ...Sampaikanlah Ilmu Walaupun Sebaris Ayat

Carilah ilmu walau di mana jua kita berada dan kemudian sampaikanlah pula kepada orang lain kerana apabila kita mati kelak, tiada apa yang dapat membantu kita, melainkan 3 perkara dan salah satu darinya adalah ilmu yang diperoleh,diguna dan dimanfaatkan pula oleh orang lain...Selamat...

Sunday, 9 April 2017

PENGUASAAN KEMAHIRAN INSANIAH DALAM KALANGAN SISWA GURU SEMESTER 8, AMBILAN JANUARI 2013, PENGKHUSUSAN PENDIDIKAN KHAS, IPG KAMPUS ILMU KHAS

Dibentangkan dalam Wacana Ilmu, IPG Kampus Ilmu Khas pada 23 November 2016

PENGUASAAN KEMAHIRAN INSANIAH DALAM KALANGAN SISWA GURU SEMESTER 8, AMBILAN JANUARI 2013, PENGKHUSUSAN PENDIDIKAN KHAS, 
IPG KAMPUS ILMU KHAS

Syed Ismail Syed Mustapa, PhD
Ismail Raduan, PhD
Ahmad Subki Miskon


Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan
IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur

Abstrak

Kajian ini dijalankan dengan bertujuan mengenal pasti tahap penguasaan kemahiran insaniah dalam kalangan siswa guru semester 8, Ambilan Januari 2013, Pengkhususan Pendidikan Khas, IPG Kampus Ilmu Khas. Seramai 51 orang siswa guru Pengkhususan Pendidikan Khas opsyen Pendidikan Khas (Masalah Penglihatan), Pendidikan Khas (Masalah Pendengaran) dan Pendidikan Khas (Pemulihan) telah terlibat dalam kajian ini. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan instrumen soal selidik sebagai rujukan utama. Soal selidik dianalisis secara deskriptif menggunakan min dan sisihan piawai. Kajian mendapati bahawa tahap kemahiran insaniah siswa guru bagi ketiga-tiga opsyen berada pada tahap tinggi dengan min 4.31 (sp=.36). Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa secara keseluruhannya aspek kemahiran insaniah yang tertinggi siswa guru bagi ketiga-tiga opsyen pengajian adalah dalam aspek Etika Profesionalisme dengan min 4.67 (sp=0.44). Dapatan ini menunjukkan siswa guru siswa guru semester 8, Ambilan Januari 2013, Pengkhususan Pendidikan Khas, IPG Kampus Ilmu Khas. telah menguasai kemahiran insaniah yang diperlukan dalam kerjaya sebagai seorang guru. Kajian ini juga mendapati bahawa pada perspektif siswa guru program pengajian di IPG telah berjaya membentuk kemahiran insaniah. Melalui Ujian-t dan ANOVA didapati bahawa faktor jantina memberi kesan, manakala pengkhususan pengajian pula tidak memberi kesan kepada pembentukan  kemahiran insaniah dalam kalangan siswa guru. Walau bagaimanapun secara keseluruhannya, kemahiran penyelesaian masalah masih perlu dipertingkatkan supaya siswa guru lebih berupaya menangani permasalahan yang wujud di sekolah kelak.


Kata Kunci: siswa guru; kemahiran insaniah, kemahiran penyelasaian masalah

No comments:

Post a Comment