Selamat Melayari Blog Ini...dan ...Sampaikanlah Ilmu Walaupun Sebaris Ayat

Carilah ilmu walau di mana jua kita berada dan kemudian sampaikanlah pula kepada orang lain kerana apabila kita mati kelak, tiada apa yang dapat membantu kita, melainkan 3 perkara dan salah satu darinya adalah ilmu yang diperoleh,diguna dan dimanfaatkan pula oleh orang lain...Selamat...

Sunday, 9 April 2017

AMALAN PEDAGOGI SISWA GURU SEMASA PRAKTIKUM FASA II, 2014

Diterbitkan dalam Prosiding 6th Pedagogy International Seminar 2015,
pada 15-17 September di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

AMALAN PEDAGOGI SISWA GURU SEMASA PRAKTIKUM FASA II, 2014

Syed Ismail Syed Mustapa,PhD
Fitriyati Abd. Samad

IPG Kampus Ilmu Khas


ABSTRAK
Kajian ini dijalankan untuk mengkaji amalan pedgogi siswa guru program praktikum Fasa II, 2014. Sampel kajian ini adalah 129 orang siswa guru semester 6 ambilan Januari 2011 dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas (IPGK IK) yang mengikuti 4 bidang pengkhususan iaitu Pengkhususan Pendidikan Khas, Pengajian Sosial, Pendidikan Muzik dan Pengkhususan Bahasa Inggeris. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan instrumen soalselidik sebagai rujukan utama. Kajian mendapati bahawa amalan pedagogi siswa guru yang mengikuti pengajian pengkhususan Pendidikan Khas dan Pendidikan Muzik adalah dalam aspek pengetahuan dan kefahaman dengan masing-masing mencatatkan min 4.41 (sp=.31) dan 4.08 (sp=.33). Dapatan kajian amalan pedagogi yang paling tinggi bagi siswa guru yang mengikuti pengajian pengkhususan Pengajian sosial juga adalah dalam aspek pengetahuan dan kefahaman dengan min 4.10 (sp=.34). Sementara itu amalan pedagogi yang paling tinggi bagi siswa guru yang mengikuti pengajian dalam pengkhususan Bahasa Inggeris pula adalah dalam aspek kemahiran pengajaran dan pembelajaran dengan min 4. 19 (sp=.34).Dapatan kajian juga membuktikan terdapat kekuatan dan kelemahan amalan pedagogi siswa guru dalam setiap aspek mengikuti konstruk kajian iaitu pengetahuan dan kefahaman, perancangan pengajaran, pelaksanaan pengajaran, kemahiran pengajaran dan pembelajaran, amalan refleksi, sikap dan sahsiah, dan nilai profesionalisme keguruan. 

Kata Kunci : Bimbingan Praktikum, penyeliaan dalam praktikum, mentoran praktikum.

No comments:

Post a Comment