Selamat Melayari Blog Ini...dan ...Sampaikanlah Ilmu Walaupun Sebaris Ayat

Carilah ilmu walau di mana jua kita berada dan kemudian sampaikanlah pula kepada orang lain kerana apabila kita mati kelak, tiada apa yang dapat membantu kita, melainkan 3 perkara dan salah satu darinya adalah ilmu yang diperoleh,diguna dan dimanfaatkan pula oleh orang lain...Selamat...

Sunday, 9 April 2017

MENEROKA KESEDIAAN MENGAJAR MATA PELJARAN SEJARAH DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH TAMIL DI DAERAH KUALA SELANGOR

Dibentangkan Dalam Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan, IPGM
pada 5-7 Ogos 2015 di IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur

MENEROKA KESEDIAAN MENGAJAR MATA PELJARAN SEJARAH DALAM
KALANGAN GURU SEKOLAH TAMIL DI DAERAH KUALA SELANGOR

Raja Gopal A/L Ponnusamy,PhD. IPG Ilmu Khas
Syed Ismail Bin Syed Mustapa,PhD. IPG Ilmu Khas
Pusphavalli A/P A.Rengasamey,PhD.IPG Ilmu Khas
Lee Lay Hwa. IPG Ilmu Khas

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk meneroka sama ada guru-guru sekolah Tamil di Daerah Kuala Selangor bersedia untuk mengajar sejarah di sekolah. Dalam kajian ini pengkaji ingin meneroka lima konstruk yang berkaitan dengan pembelajaran dan pengajaran sejarah iaitu kesediaan guru sekolah Tamil mengajar mata pelajaran sejarah, kesediaan guru untuk mengetahui pedagogi sejarah, kesediaan guru terhadap pengurusan aktiviti pembelajaran sejarah, kesediaan guru mengenai pengetahuan penggunaan alat bantu mengajar dan sikap terhadap pengajaran sejarah dalam kalangan guru. Pengkaji telah membina satu soal selidik yang mengandungi lima konstruk berasaskan Zaharah Aziz dan Nik Azleena(2007). Soal selidik yang dibina itu disesuaikan dengan latar belakang sejarah di sekolah Tamil. Setiap konstruk itu mengandungi 10 item. Data dalam kajian ini dikumpul melalui tinjauan di mana soal selidik itu telah diedarkan kepada semua guru yang mengajar sejarah di sekolah Tamil di daerah Kuala Selangor. Data yang diperolehi itu dianalisis dengan menggunakan program The Statistical Program For SocialSciences(SPSS) versi 16.5. Skor min, peratus dan sisihan piawai digunakan untuk membandingkan variabel yang dikaji. Hasil kajian mendapati guru sejarah dalam kajian ini memperolehi skor min lebih daripada 2.7 dalam 5 konstruk yang dikaji iaitu kesediaan mengajar sejarah (skor min:2.86 dan sp:0.83), pengetahuan guru terhadap pedagogi dalam sejarah( skor min:2.73 dan sp: 0.91), pengurusan aktiviti pembelajaran sejarah oleh guru(skor min:4.42 dan sp:0.74), pengetahuan penggunaan alat bantu mengajar dalam sejarah(skor min:2.89 dan sp:0.79) dan sikap guru terhadap pengajaran sejarah(skor min:4.76 dan sp:0.43). Dapatan ini menjelaskan guru di sekolah Tamil dalam kajian ini mempunyai sikap positif dan berkebolehan menguruskan aktiviti pembelajaran sejarah dengan baik.

Kata kunci: kesediaan, guru sejarah dan persepsi guru.

Abstract

The present research is to investigate whether the Tamil School teachers in Kuala Selangor district are prepared to teach history in primary schools. This paper reports the results of a survey of 35 teachers who are teaching history in Tamil primary schools. The instrument used in this research was formulated by the researcher based on Zaharah Aziz dan Nik Azleena(2007). The instrument has high reliability Cronbach Alpha level of 0.95. The Statistical Program For Social Sciences(SPSS) 16 was used to analyse the data. Mean score and percentage was used to analyse the data obtained. The findings revealed that the overall mean score for the 5 constructs were: readiness to teach history (mean score :2.86 and sd:0.83), knowledge of teachers towards teaching of history ( mean score :2.73 and sd: 0.91), implementation of teaching strategies by teacher in history (mean score :4.42 and sd:0.74), knowledge of using teaching materials in history (mean score:2.89 dan sd:0.79) and teachers‘ attitude towards teaching of history (mean score :4.76 and sd:0.43). This findings clearly indicates even though the mean score for readiness to teach history, knowledge of teachers towards teaching of history and knowledge of using teaching materials in history is at lower level but the teachers show positive attitude towards teaching of history and have the ability to organise teaching and learning activities well.


Key words: readiness of teachers, history teachers, teachers‟ perception

No comments:

Post a Comment