Selamat Melayari Blog Ini...dan ...Sampaikanlah Ilmu Walaupun Sebaris Ayat

Carilah ilmu walau di mana jua kita berada dan kemudian sampaikanlah pula kepada orang lain kerana apabila kita mati kelak, tiada apa yang dapat membantu kita, melainkan 3 perkara dan salah satu darinya adalah ilmu yang diperoleh,diguna dan dimanfaatkan pula oleh orang lain...Selamat...

Sunday, 9 April 2017

KEPUASAN SISWA GURU TERHADAP BIMBINGAN PENGAJARAN PENSYARAH PENYELIA DAN GURU PEMBIMBING DALAM PRAKTIKUM FASA II, 2014

Diterbitkan dalam Jurnal Tempawan Jilid XXXll 2015, IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur & Dibentangkan dalam program Wacana Ilmu, IPG Kampus Ilmu Khas, 
Kuala Lumpur pada 20 November 2015

KEPUASAN SISWA GURU TERHADAP BIMBINGAN PENGAJARAN PENSYARAH PENYELIA DAN GURU PEMBIMBING DALAM PRAKTIKUM FASA II, 2014

Syed Ismail Syed Mustapa,PhD
Pushpavalli Rengasamey,PhD
Munizar Mohamad
Siti Rohani Abd.Rahman

Jabatan Pengajian Sosial
 IPG Kampus Ilmu Khas

                                                                                   
ABSTRAK
Kajian ini dijalankan untuk mengkaji kepuasan siswa guru terhadap bimbingan pengajaran pensyarah penyelia dan guru pembimbing dalam program mentoran praktikum Fasa II, 2014. Sampel kajian ini adalah 101 orang siswa guru semester 6 ambilan Januari 2011 dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas (IPGK IK) yang mengikuti 5 bidang pengkhususan iaitu kursus Pendidikan Khas, Kajian Sosial,Pendidikan Jasmani & Kesihatan, Pendidikan Muzik dan Pengkhususan Bahasa Inggeris. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan instrumen soalselidik sebagai rujukan utama. Kajian mendapati bahawa amalan bimbingan pengajaran pensyarah penyelia yang paling tinggi adalah dalam aspek sikap dan sahsiah dengan min 4.42 (sp=.87). Seterusnya kajian mendapati bahawa amalan bimbingan pengajaran guru pembimbing yang paling tinggi juga adalah dalam aspek sikap dan sahsiah dengan min 4.46 (sp=.78). Kajian ini membuktikan bahawa siswa guru sangat berpuas hati terhadap bimbingan pengajaran pensyarah penyelia dan guru pembimbing semasa program praktikum fasa II dilaksanakan, khususnya dalam aspek sikap dan sahsiah.

This study was conducted to assess the satisfaction of student teachers on the coaching on teaching by the supervising lecturers and mentoring/corporating teachers from schools during the mentoring program Practicum Phase II, 2014. The study samples comprised of 101 student teachers from semester six January 2011 intake of the Institut Pendidikan Guru kampus Ilmu Khas (IPGKIK) who were undertaking the 5 areas of specialization mainly Special Education, Social Studies, Physical Education and Health, Music Education and English Language. This study uses a quantitative approach using questionnaires as the main reference. The study found that the practices of teaching and learning by the supervising lecturers are the highest in terms of attitude and personality with a mean of 4.42 (sp = .87). The study found that the guidance given by the mentoring/corporating teachers to the student teachers' pertaining to teaching practice is also the highest in terms of attitude and personality with a mean of 4.46 (sp = .78). This study proves that the trainee teachers are very satisfied with the guidance given for the teaching and learning of supervising lecturers and corporating teachers during the implementation of practicum phase II, especially in terms of attitude and personality.


Kata Kunci : Bimbingan Praktikum, penyeliaan dalam praktikum, mentoran praktikum.

No comments:

Post a Comment